Kontakt

eTermo-Inwest Sp. J.
ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
tel./fax: 0 32 461-22-66
tel./fax: 0 32 461-22-67
e-mail: biuro@etermo.pl

facebook

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązująca w firmie eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca w firmie eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) przedstawia zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Spółki eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna zgodny z aktualnymi przepisami prawa zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest spółka eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach 44-101, ul. Bojkowska 37/120, zwana dalej Spółką;

 

Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane są jedynie pracownicy podlegający przepisom wewnętrznym przetwarzania danych w Spółce.

II. Z kim można kontaktować się, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez spółkę eTermo-Inwest.

Wszystkie pytania i sprawy jakie chcieliby Państwo poruszyć w kontekście Danych osobowych można przesłać na adres: biuro@etermo.pl

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy.

Dane jakie przetwarzamy, to w szczególności służbowy adres e-mail, nr telefonu służbowego, a także nazwę firmy, numer NIP, adres (rejestracji działalności/spółki), oraz przypisane do osoby fizycznej imię i nazwisko (przy założeniu, że jest ona przedstawicielem firmy – pracodawcy). Zakładamy, że dane kontaktowe (jak adresy e-mail, numery telefonów) jakie otrzymujemy od Państwa lub upoważnionych przedstawicieli Państwa pracodawców, choć mogą posłużyć do bezpośredniego kontaktu, pozostają własnością osób prawnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy.

 

Państwa dane osobowe otrzymujemy w szczególności od Państwa drogą elektroniczną (e-mail’e, formularze elektroniczne) jak i w wersji tradycyjnej (papierowej). Dane jakie pozyskujemy w konkretnym celu i kontekście są wykorzystywane jedynie w tym celu i kontekście.

IV. W jakim celu i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Państwa dane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zainteresowania naszą ofertą, w celu zawarcia umowy i jej realizacji na podst. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia wykonania usługi i realizacji wiążących nas umów zawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będziemy przekazywać dane wyłącznie poniższym grupom:

▪ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ dostęp do danych, aby wykonywać́ swoje obowiązki;

▪ producentom i poddostawcom z którymi nasza firma współpracuje;

▪ podmiotom przetwarzającym, którym możemy zlecić to zadanie;

▪ innym odbiorcom danych takich jak kurierzy, banki, firmy ubezpieczające, kancelaria doradztwa podatkowego, kancelaria radcy prawnego, obsłudze IT;

▪ windykacji należności;

 

▪ przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

V. Okres przechowywania Państwa danych.

Spółka eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna przechowuje dane osobowe na czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.

 

Dane które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy zobowiązani przechowywać przynajmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

VI. Państwa uprawnienia wobec Spółki eTermo-Inwest.

1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak również do całkowitego usunięcia danych.

 

2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.